น้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า
จัดอยู่ในกลุ่ม สารละลายไฮโดรคาร์บอน ซึ่งมีคุณสมบัติตามประกาศกระทรวงการคลัง
รายละเอียดเกี่ยวกับสารละลายไฮโดรคาร์บอน >>คลิก<<

 

เอกสารกรมสรรพสามิต

แบบฟอร์มเอกสารที่จำเป็นยื่นคำขอเป็นผู้ใช้ สารละลายไฮโดรคาร์บอนกับทางกรมสรรพสามิต

แบบฟอร์ม
ดาวน์โหลด
ฟอร์ม สค.02(ใบอนุญาตใช้สารละลาย)
ฟอร์ม สค.02 ก(ใบอนุญาตเป็นตัวแทนจำหน่าย)
ฟอร์ม ข้อตกลงการขออนุญาตใช้สารละลายไฮโดรคาร์บอน
ฟอร์ม เอกสารแนบ สค.02,02ก.
ฟอร์ม สค.04(งบเดือนแสดงการรับ-จ่าย สารละลายไฮโดรคาร์บอน)
ฟอร์ม สค.04ก.(รายละเอียดแสดงการรับ-จ่าย สารละลายไฮโดรคาร์บอน)
ฟอร์ม หนังสือยินยอมให้เจ้าหน้าที่สรรพสามิตเข้าตรวจสอบ

***ลิงค์เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง